VEDTEKTER 2019/20

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Den inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid. Vedtekter inneholder også opplysninger om hva du kan forvente av barnehagen, og barnehagens forventninger til deg som forelder.

1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Barnehagen drives i samsvar med:

* Lov om barnehage, og til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer utarbeidet    av Barne- og familiedepartementet.

* Rammeplan for barnehager.

* Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.

* Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrolls rutiner.

* Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

* Eventuell samarbeidsavtale med Kristiansand kommune

* Vedtak gjort av eierstyre

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. § 8. Barns og foreldres medvirkning For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

Nemo familiebarnehage ligger 2 km fra E-18 på nyere området på Fagerholt, rett ved Topdalsfjorden, ca. 5 km til Kr. sand sentrum. Vi ligger med nærhet til turområder (Vollevannet og Topdalstø) og lekeplasser (Gimletun, Åsasvei, Kongsgård II, fylkesmuseet og Justneshalvøya). Barnehagen har øvrig et lekeområde på egen tomt, samt et fint friområde rett ved.

 

2. Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 3. Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.

 

 § 9. Personale og bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha pedagogisk veileder til assistenter tilsvarende 33,3 % pr 10 barn. Pedagogisk leder skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

(1 pedagogisk leder ansatt i 40%)               

(1 assistent som er ansatt i 80%)

(1 fagarbeider som er ansatt i 80%)   

(1 fagarbeider som er ansatt i 60%) Vikarer etter behov.

 

§ 10. Øvingsopplæring

Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning jfr. Barnehageloven § 24. §

 

 

§ 11. Taushetsplikt og opplysningsplikt

 Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§13 til 13f. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 21 og 22.

 

 § 12. Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

 

 § 13. Helse og hygieniske

forhold Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse, jfr Barnehageloven §23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

 

Fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: § 5. Opplysnings og informasjonsplikt Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift. Leder av virksomhetens skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen. Utdrag fra forskriftens veileder: Barnehagens leder er ansvarlig for at både tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og/eller barna uoppfordret informeres om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse. Barnehagen må utarbeide rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Dersom barnehagen av ulike årsaker ikke informerer foresatte og/eller barna tilstrekkelig, må tilsynsmyndigheten pålegge barnehagen dette. Begrunnelsen er at foreldre/foresatte skal kunne gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn.

 

Vi vil oppfordre at barnehagen gjøre kjent at foreldre også kan kontakte Miljørettet helsevern i slike saker. Dette kan barnehagen f.eks. gjøre ved å lage en lenke til Kristiansand kommunes nettside om «Miljø og helse i skoler og barnehager»: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/miljo-og-helse-i-skoler-og-barnehager/)

 

 

 § 14. Internkontroll

 Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Barnehagene utarbeider egne rutiner for sin virksomhet.

 

§ 15. Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for ett barnehageår av gangen. Årsplanen lages med utgangspunkt i barnehagen og barna som til enhver tid har plass her. Den er et arbeidsdokument for oss som arbeider her og gir innsikt i hva vi vil og hvilke pedagogiske modeller vi arbeider ut fra. Årsplanen utarbeides på grunnlag av Rammeplanen for barnehager. Den legges frem for samarbeidsutvalget for godkjenning. Kopi av årsplanen skal sendes til kommunen innen to måneder etter driftsstart hver høst.  Foreldre får årsplan til orientering.

 

§ 16. Samarbeidsutvalget

 Samarbeidsutvalget er sammensatt av foreldre, ansatt og eier.

 

§ 17. Samordnet opptak

Alle godkjente barnehager i Kristiansand kommune samarbeider om opptak i henhold til barnehageloven § 12. Alle godkjente barnehager i Kristiansand har felles opptakskriterier, men barnehagene kan ha forskjellige opptakskretser. SU skal godkjennes årsplanen.

 

§ 18. Foreldremøter/ - samtaler

Det gjennomføres ett foreldremøte i året, fortrinnsvis om høsten. Det gis tilbud om en foreldresamtale på høsten og en om våren ved behov.

 

Opptakskrets

 Barn bosatt i Kristiansand kommune skal prioriteres.

 

 § 19. Opptakskriterier

1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 13

 

” Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

 

 Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage”. Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske

 

funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.

 

 Frist for å levere dokumentasjon for å få innvilget prioritet i hovedopptaket er 1.mars.

 

2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a” Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter”. Etter at barn med rett til plass etter loven kan barnehagen ta opp barn under 1 år.

 

 Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 12 a prioriteres søkere etter følgende kriterier.

 

2.1. Familie med alvorlig sykdom

Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken. Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.

 

2.2 Søsken

 Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i

2.3. Barn av unge enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde. Gjelder foresatte som er 19 år eller yngre i opptaksåret.

 

2.4. Øvrige søkere med rett til plass

Plass tildeles etter barnets alder innenfor aldersgruppen 3-5 år og 0-2 år. Det eldste barnet tildeles plass først, fødselsdato legges til grunn for å avgjøre rekkefølgen på søkerne. Barn regnes som 3 år fra det kalenderåret de fyller 3 år.

 

2.5 Gruppesammensetning

Dersom et alderskull er sterkt underrepresentert i barnehagen kan det tas hensyn til eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Dersom et alderskull utgjør færre enn 25% av barna under 3 år kan det tas inn barn fra det underrepresenterte alderskull. Det er en forutsetning at barna har rett til plass.

 

3. Barn uten rett til plass etter barnehageloven § 12 a

 Barn uten rett til plass i opptaksåret er: Søknad om plass som mottas etter 1. mars i opptaksåret. Søknad for barn som fyller ett år senere enn 31. august i opptaksåret. Søknad med ønsket startdato senere enn 31.august. Søknad for barn som flytter til Kristiansand senere enn 31. august. Uten hinder av at barnet ikke har rett til plass kan barnehagen ta inn barn i andre kategorier dersom det er ledig plass.

 

§ 20. Opptaksperiode

 Barnehagen følger kommunens opptaksperiode som pågår tidlig vår hvert år. Plasser tildeles da fra starten av nytt barnehageår. Barnehageåret starter første mandag i august. Ved ledig kapasitet kan barnehagen ta inn barn også på andre tidspunkt i året.

 

§ 21. Oppsigelse

 Oppsigelse skal skje skriftlig med 2 måneders varsel til barnehagens leder. Oppsigelsen gjelder fra den 1. måneden etter oppsigelsesmåneden. Ved oppsigelse sier man opp hele plassen. Delvis oppsigelse betraktes som ønske om endring av plass.

 

§ 22.  Foreldrebetaling

 for barnehageplass følger kommunal sats for barnehageplass. Betalingssatsen er i samsvar med maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

 Det er 11 betalingsmåneder i året. Det er betalingsfri i sommerferien. (3 uker i sommer og 1 uke i høstferie)

Det er lik inntektsgradering og søskenmoderasjon for alle barnehager i Kristiansand (kommunale, private og statlige).

 

Betalingen skjer forskuddsvis hver måned.  Til konto: 9480.11.60853

 

100% barnehageplass fra 01.08.2019 koster:

 3040 kr + 300 kr mat = 3340 kr

JULI: 1520 kr + 150 kr mat = 1670 kr (P.G.A. barnehagen er stengt 3 av ukene)

Den måneden som det er høstferie uke 40 holder barnehagen stengt (denne samkjøres med skolen) Foreldrene betaler da i

Oktober: 2280 kr + 225 kr mat = 2505 kr

Barnehagen har også innført at det gis bot på 250 kr pr barn som blir hentet
etter klokken 16.30. Alle barn skal være hentet, og ute av døren til kl 16.30.

 

Betaling skjer forskuddsvis den 25. i måneden før barnehagemåneden. Det blir ikke sendt ut faktura, men foresatte bes opprette fast trekk til barnehagens bankkonto.

 

Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe, og barnehageplassen kan eventuelt bli oppsagt. Restanse må gjøres opp før ny barnehageplass kan tildeles.

 

 Søskenmoderasjon Søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2, og 50% for barn nr.3 (og evt. flere barn).

 Det betales full pris for august selv om barnet begynner senere enn 1.august. Det betales for helle terminer, uavhengig om barnet benytter plassen fullt ut eller ikke.

 

Inntektsgraderte satser

 Familier som har samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 200 000 kan kreve redusert foreldrebetaling. Slikt krav skal leveres Oppvekstsektoren innen 31. juli hvert år. Se baksiden av skjemaet” Krav om redusert foreldrebetaling” for ytterligere informasjon.

 

Kravet må leveres Oppvekstsektoren innen 31. juli for å få redusert betaling fra august. Krav som mottas senere innvilges redusert betaling fra måneden etter at kravet er mottatt i oppvekstsektoren

 

Ved løpende opptak i løpet av året skal krav leveres innen 14 dager etter at tilbud om plass er mottatt. Dersom familiens inntekter ikke dokumenteres, vil den høyeste betalingssatsen bli benyttet.

Hva skal dokumenteres?

 Arbeidsinntekt, næringsinntekt, sykepenger, overgangsstønad, attføringsstønad, pensjoner og arbeidsledighetstrygd. De som ikke har inntekt må dokumentere dette ved f. eks kopi av vedtak om sosialstønad eller studielån

 

Det er skattbare inntekter som legges til grunn for beregningen, bl.a.: Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, næringsinntekt, sykepenger, overgangsstønad, dagpenger og andre skattepliktige stønader fra NAV

 

Inntekter som ikke regnes med er inntekter/utbetalinger som ikke er skattepliktige, bl.a.: Sosialstønad, grunn- og hjelpestønad, barnetrygd, statlige og kommunale bostøtteordninger, kontantstøtte, studielån, stønad til barnetilsyn, stønad til utdanning og barnetillegg. Det må leveres skriftlig dokumentasjon på familiens samlede brutto årsinntekt. Dette omfatter samboere, selv om samboer ikke er barnets biologiske mor / far.

 

Betalingssatsen skal være i samsvar med familiens bruttoinntekt i den aktuelle perioden, dvs. inneværende barnehageår. Inntektsdokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder. Ved endringer i bruttoinntekt med mer enn tre måneders varighet i løpet av barnehageåret, skal ny inntektsdokumentasjon fremlegges. Endringen får virkning f.o.m. påfølgende måned / termin etter at inntektsdokumentasjonen er mottatt hos Oppvekstsektoren. Når redusert foreldrebetaling er vedtatt vil innkrevingen av barnehagebetaling blir gjort av kommunen.

 

 

 

§ 23. Åpningstid og ferie

 Barnehagen har åpent fra kl. 0730 til kl. 1630

 

Barnehagens åpningstid skal respekteres. Ekstrakostnader som barnehagen blir påført som følge av for sen henting kan belastes foresatte. Gjentatte tilfeller av for sen henting kan medføre oppsigelse av plassen. Alle barnehager har 5 planleggingsdager i året, barnehagen er stengt disse dagene.

 

Familiebarnehagen har stengt tre siste uker i juli og den måneden som det er høstferie uke 40 holder barnehagen stengt (denne samkjøres med skolen). Dette er fra og med den tredje uken i juli,juleaften og nyttår.

 

§ 24. Spesialpedagogisk hjelp

 Barn under skolepliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven § 5-7. Opplæringen skal være gratis. Barn som ut fra en hørselsmessig medisinsk vurdering oppfyller kravene for å få opplæring etter § 2-6 får dekket 4 timers betalings frie opphold i barnehagen per dag. 

 

Vedtak om tildeling av spesialpedagogisk hjelp treffes av Oppvekstdirektøren på bakgrunn av en sakkyndig vurdering skrevet av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Antall timer som vedtaket lyder på skal være gratis

 

§ 25. Forsikring

 Alle barn er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring for opphold og reise til og fra barnehagen

 

§ 26. Endring av vedtekter

 Vedtektene oppdateres slik at det til enhver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, politiske vedtak, og gjeldende lovverk.

 

 Oppdatering: 07.07.2019 Kristiansand

A.Beata Strand / pedagogisk led